Farsi Workshops

اولیوت ثبت نام با افرادی است که زودتر اقدام نمایند. ثبت نام به زودی آغاز خواهد شد و تا زمانی ادامه خواهد داشت که هر کارگاه تمکیل گردد.لطفا به زبان کارگاه که قصد شرکت در آن دارید دقت فرمایید. شما میتوانید فقط در یک کارگاه شرکت کنید. لینک زوم به ادرس ایمیلی که به آن ثبت نام کرده اید ارسال خواهد شد