سازه های تکاملی

سازه های تکاملی؛ فرم یابی معماری بر اساس عملکرد سازه

مدرسین: غزل جاویدان نیا

Dates: 22 July – 24 July / 18:00 – 21:00 Iran time

تم: computational design

software: *آشنای اولیه تا متوسط با Grasshopper ضروری است. نرم افزارها وافزونه های مورد نیاز: Rhinoceros3D V7 for windows (https://www.rhino3d.com/download/ )/// Karamba3D (https://karamba3d.com/get-started/#license ) Note: please make sure to download Karamba3D Trial (not free) version. In the license page….> Demo….> request…> enter your email and get 1 month free trial./// Lunchbox (https://www.food4rhino.com/en/app/lunchbox)/// Wallacei (https://www.food4rhino.com/en/app/wallacei ) Biomorpher(https://www.food4rhino.com/en/app/biomorpher )

تعداد دانش آموزان: 50-60

Workshop registration open until filled

این وررکشاپ با معرفی “الگوریتم های تکاملی” از ابتدا آغاز می شود. سپس با تمرکز بر «الگوریتم‌های ژنتیک» (GAs)، به توضیح مفاهیم اولیه ضروری برای شناخت و استفاده ازاین دسته از الگوریتم ها می پردازد مانند : جمعیت، نسل، والد و فرزند، جهش، تابع هرینه، فضای طراحی و فضای راه حل ها. سپس مسائل بهینه‌سازی تک‌هدفه و چندهدفه به تفصیل شرح داده می‌شوند و چند مسئله بهینه‌سازی ساده با افزونه های «گالاپاگوس»، «والاسی» و «بیومورفر» (همگی در Grasshopper/Rhino) تعریف و حل می‌شوند. در نهایت تعامل با نتایج و استخراج اطلاعات از این افزونه ها تشریح خواهد شد. در جلسه دوم، “روش اجزای محدود” (FEM) برای تحلیل سازه توضیح داده می شود و Karamba3D به عنوان یک ابزار مدل سازی و تحلیل مبتنی بر FE در Grasshopper/Rhino معرفی می شود. مراحل اساسی مورد نیاز برای راه اندازی یک مدل ساختاری و اجرای یک تحلیل استاتیکی خطی در Karamba3D توضیح داده خواهد شد. آخرین جلسه تمرین عملی با شرکت کنندگان خواهد بود. با دانستن هر دو الگوریتم تجزیه و تحلیل سازه و بهینه سازی، از شرکت کنندگان خواسته می شود تا یک سایبان ساده طراحی کنند و عملکرد ساختاری آن را با استفاده از هریک از افزونه های آموزش داده شده بهینه کنند.

تمام مدل‌سازی و تحلیل محاسباتی در Grasshopper/Rhino7 انجام خواهد شد. داشتن دانش مبتدی تا متوسط از Grasshopper ضروری است. لایسنس آزمایشی(trial) برای Karamba3D کافی است و هیچ دانش قبلی Karamba3D مورد نیاز نیست.

اهداف یادیگری :

این ورکشاپ روند کار برای فرم یابی تکاملی معماری بر اساس عملکرد سازه را توضیح می دهد و برای طراحان معماری و سازه و/یا دانشجویانی که به طراحی همزمان سازه و معماری علاقه مند هستند مناسب است. شرکت کنندگان در این ورکشاپ یاد خواهند گرفت که چگونه سازه های ساده را با استفاده از “Karamba3D” مدل سازی و تجزیه و تحلیل کنند، چگونه یک مسئله بهینه سازی با “الگوریتم ژنتیک” را تعریف و اجرا کرده و نتایج آن را استخراج کنند و در نهایت چگونه یک چارچوب مولد برای فرم یابی معماری بر اساس عملکرد سازه آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعریف کنند.

برنامه :

شنیه 31 تیر 1402////// ساعت 18-21 ///////// (به وقت تهران) __آشنایی با الگوریتم های تکاملی، الگوریتم ژنتیک، تعریف و حل چند مسئله بهینه سازی با استفاده ازافزونه های Wallacie , Biomorpher, Galapagos
یکشنبه 1 مرداد 1402////// ساعت 18-21 ///// (به وقت تهران)معرفی Karamba3D و آموزش مدلسازی و تحلیل سازه ای ساده دوشنیه 2 تیر 1402////// ساعت 18-21 /////// (به وقت تهران) طراحی فرم معماری یک پاویون ساده و بهینه سازی عملکرد سازه ای آن توسظ شرکت کنندگان

Instructor One:

غزل جاویدان نیا