Farsi Workshops/ کارگاه های فارسی

اولویت ثبت نام با افرادی است که زودتر اقدام نمایند. ثبت نام به زودی آغاز خواهد شد و تا زمانی ادامه خواهد داشت که هر کارگاه تکمیل گردد.لطفا به زبان کارگاهی که قصد شرکت در آن دارید، دقت فرمایید. شما میتوانید فقط در یک کارگاه شرکت کنید. لینک زوم به آدرس ایمیلی که به آن ثبت نام کرده اید ارسال خواهد شد