fourxel

Fourxel

Instructors: مهدیار اسمعیل بیگی

Dates: 26 July – 29 July

تم: Computational Design

نرم افزار: آشناییِ متوسط از گرسهاپر

تعداد دانش آموزان: 50-60

ثبت نام تا زمانی باز است که ظرفیت کارگاه تکمیل شود

Description:

در این دوره ابتدا به‌مطالعه‌ی الگوریتمِ Marching Squares می‌پردازیم؛ در این بین با مفاهیمِ مرتبط از جلمه Isolines، Metaballs و… آشنا می‌شویم، پس از آن کاربردِ این مفاهیم در مطالعاتِ عددی، بیناییِ ماشینی و… را بررسی می‌کنیم.
در ادامه مفاهیم مطرح شده را در فضای سه‌بعدی مطالعه می‌کنیم و با الگوریتمِ Marching Cubes آشنا شده و کاربردِ -غیرمنتظره‌ی- این الگوریتم در توسعه‌ی Voxel Modeling را واکاوی خواهیم کرد.
در این مرحله به‌بررسیِ اجمالیِ امکانِ استفاده از مدل‌های برپایه‌ی Stable Diffusion (که عموماً برای تولید تصویر به‌کار می‌روند) در حوزه‌ی Voxel Modeling می‌پردازیم. و با پتانسیل‌های این روش -نسبت به‌سایرِ روش‌های مدل‌سازی سه‌بعدی- در حوزه‌ی هوش‌مصنوعی آشنایی پیدا می‌کنیم.
در نهایت سعی می‌کنیم الگوریتمِ Marching Cubes را به‌بعدِ چهارم گسترش دهیم و کاربردهای احتمالی Marching Tesseract را بررسی کنیم. محصول این‌کار سیستمِ تولیدِ فرم چهاربُعدی با عنوانِ پیشنهادی Fourxel (Four + Pixel) خواهد بود.
لازم به‌ذکر است در طولِ دوره با استفاده از روش‌های مطرح شده در محیطِ راینو-گرسهاپر و گاهی با استفاده از پایتون الگوریتم‌های موردِ بحث پیاده‌سازی شده و فرم‌های متعددی مدل‌سازی می‌شود.

اهداف یادیگری :

هدفِ ورکشاپ، آشنایی و بسطِ الگوریتمِ Marching Squares و سایرِ الگوریتم‌های مرتبط است.
خروجیِ ورکشاپ، انتشارِ کُدهای تولیدشده در طولِ کارگاه روی پلتفرم‌های مرتبط خواهد بود.

برنامه :

26 جولای – دوبعدی، Marching Squares
27 جولای – سه‌بعدی، Voxel Modeling
28 جولای – Stable Diffusion
29 جولای – چهاربعدی، Fourxel

Instructor One:

مهدیار اسماعیل بیگی